Polityka prywatności |
Serwisu www.polskajestjedna.com.pl

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA POLSKA JEST JEDNA, ul. Fitznerów 1, 41-100 Siemianowice Śląskie, KRS: 0000947384, NIP: 6431776961, e-mail: kontakt@polskajestjedna.com.pl, zwany dalej Administratorem.

Kontakt z administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@polskajestjedna.com.pl

Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością serwisu prowadzoną przez Administratora i w celu:

 • Udostępniania treści serwisu
 • Umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na Państwa wiadomość.

W tym celu Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji.

Odbiorca danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty współpracujące z Administratorem,
 • podmioty świadczące na rzecz Administrator usługi rachunkowe, kadrowo-płacowe, prawne oraz informatyczne i hostingowe.

Administrator czuwa i dba o to, aby Państwa dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz lub odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń.

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przysługują Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciw;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: kontakt@polskajestjedna.com.pl